Skip Navigation LinksAbout-us

STATUT

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą „Equante - Fundacja Nowych Możliwości”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona w dn. 17 stycznia 2006 roku w Warszawie, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem w Warszawie Anną Dańko-Roesler, za numerem Repertorium A Nr 1669/2006. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dn. 16 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst.jedn. Dz.U. z 1991 roku, Nr 46, poz. 203 z póź.zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§4

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw nauki..

§5

Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach obcych.

§6

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i Europy. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§7

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Jabłonka w gminie Dydnia w województwie podkarpackim.

§8

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować i tworzyć inne podmioty.

§9

Fundacja może przyznawać odznaczenia, wyróżnienia i dyplomy osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§10

Fundacja może zakładać konta imienne w celu zbierania na nich funduszy na leczenie, leki, rehabilitację, operację i inne cele służące ratowaniu życia lub zdrowia osoby, rozwój i edukację oraz pomoc społeczną.
 

Rozdział II: Cele, środki i zasady działania Fundacji

§11

Celem Fundacji jest wszechstronna działalność edukacyjna, kulturalna i promocyjna służąca wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego i wyrównywaniu szans w życiu społecznym i zawodowym kobiet i mężczyzn, integralnego rozwoju dzieci, osób niepełnosprawnych, grup zagrożonych wykluczeniem, dyskryminowanych, promowaniu zrównoważonego, przyjaznego środowisku i zdrowego stylu życia, zintegrowanego rozwoju osobistego oraz komunikacji bez przemocy.

§12

Cele określone w §11 Fundacja realizuje poprzez:
1. Tworzenie, organizowanie, prowadzenie i wspieranie, w tym finansowanie programów rozwoju osobistego i zawodowego, którego celem jest wyrównanie szans w życiu społecznym oraz na rynku pracy kobiet i mężczyzn.
2. Tworzenie, organizowanie i prowadzenie długotrwałych programów rozwoju osobistego (w szczególności: programy edukacyjne i psychoedukacyjne, grupy wsparcia, grupy psychoterapeutyczne, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, samotnych ojców i matek, osób niepełnosprawnych, osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, jedzenia, bezrobotnych, młodzieży i dzieci).
3. Wspieranie oraz organizowanie pomocy psychologicznej i prawnej dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej, zawodowej lub finansowej.
4. Wspieranie oraz organizowanie publikacji wydawnictw związanych z rozwojem osobistym i zawodowym.
5. Upowszechnianie oraz organizowanie przedsięwzięć związanych z promowaniem koncepcji porozumienia bez przemocy oraz teorię psychologii pozytywnej i psychologii integralnej (warsztaty, szkolenia, konferencje, festiwale).
6. Organizowanie imprez kulturalno-edukacyjnych.
7. Wspieranie organizacyjne i finansowe programów badawczych, konferencji i publikacji naukowych, w szczególności poświęconych rozwojowi osobistemu i zawodowemu.
8. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób pochodzących z regionów słabszych ekonomicznie, regionów niedoinwestowanych i zacofanych, prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób ludzi niepełnosprawnych, chorych i pokrzywdzonych przez los, w szczególności dzieci.
9. Organizowanie i wspieranie działań związanych z ochroną i promocją zdrowia (w tym świadczenie usług lekarskich i psychologicznych).
10. Promowanie oraz wspieranie działalności na rzecz osób pokrzywdzonych i niepełnosprawnych, a w szczególności wyrównywanie ich szans w życiu społecznym i zawodowym.
11. Organizowanie i wspieranie aktywizacji zawodowej oraz promocji zatrudnienia osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
12. Promowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorczości.
13. Promowanie oraz organizowanie działań wspomagających wspólnoty i społeczności lokalne.
14. Wspieranie działań związanych z przeciwdziałaniem patologiom społecznym, a w szczególności przemocy wobec dzieci.
15. Działania związane z promowaniem wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także rozwojem demokracji.
16. Działalność związana z integracją europejską i współpracą pomiędzy społecznościami.
17. Promocja oraz tworzenie wolontariatu pracującego na rzecz Fundacji.
18. Promowanie działań związanych ze wspieraniem technicznym, szkoleniowym, informacyjnym i finansowym organizacji pozarządowych.
19. Działalność wydawnicza.
20. Prowadzenie badań (w tym ankietowych) i sporządzanie raportów.
21. Tworzenie i prowadzenie serwisów internetowych.
22. Zakładanie ośrodków edukacyjno-kulturalnych (także z możliwością zakwaterowania).
23. Udzielanie wsparcie organizacyjnego, finansowego, rzeczowego szkołom, przedszkolom, placówkom oświatowym, szpitalom i domom dziecka.
24. Wspieranie organizacyjne oraz finansowanie szczególnie wartościowych działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, i Sztuki, ochrony dóbr kultury, i tradycji, ekologii.
25. Wspieranie organizacyjne oraz finansowanie inicjatyw lokalnych i regionalnych w zakresie celów Fundacji określonych w §11.

§13

Dla osiągnięcia swoich celów, o których mowa w §11 Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia oraz całkowitego lub częściowego zabezpieczenia zobowiązań powyższych instytucji, organizacji i osób, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

§14

Dla osiągnięcia swoich celów, o których mowa w §11 Fundacja może też pozyskiwać środki z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz współdziałać w tym celu z innymi instytucjami, organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, lub finansowego oraz zabezpieczenia zobowiązań powyższych instytucji, organizacji i osób, zmierzającego lub koniecznego dla uzyskania środków z fundusz Unii Europejskiej, o których mowa powyżej.

§15

Określona w statucie działalność może być prowadzona odpłatnie lub nieodpłatnie.

§16

1. Fundacja działa zgodni z planem finansowym obejmującym rok kalendarzowy.
2. Plan finansowy określa wpływy i wydatki Fundacji.
3. Plan finansowy zostaje wprowadzony uchwałą Zarządu najpóźniej w ciągu pierwszego miesiąca nowego roku kalendarzowego.
 

Rozdział III – majątek i dochód Fundacji

§17

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację wtoku jej działania. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) Darowizn, spadków, zapisów
2) Subwencji osób prawnych
3) Funduszy unii Europejskiej
4) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
5) Dochodów z majątku Fundacji
6) Odsetek pozyskanych z depozytów bankowych i innych lokat

§18

W przypadku powołania Fundacji do spadku Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§19

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację celów statutowych określonych w Statucie, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§20

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, ani członków innego organu Fundacji, jeżeli zostanie powołany, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, ani członków innego organu Fundacji, jeżeli zostanie powołany, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, ani członków żadnego innego organu Fundacji, jeżeli zostanie powołany lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie innego organu Fundacji, jeżeli zostanie powołany lub pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie.
 

Rozdział IV – organy i organizacja Fundacji

§21

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, jako organ zarządzający.

§22

1. W skład Zarządu wchodzi od 2 do 5 członków, w tym Prezes Zarządu.
2. Nowy Zarząd powoływany jest przez Zarząd ustępujący na okres 2 lat.
3. Prezes Zarządu wykonuje wobec pracowników Fundacji zadania pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
4. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek:
1) Upływu kadencji Zarządu, do którego został powołany
2) Złożenia rezygnacji, w dniu jej doręczenia Zarządowi
3) Odwołania przez Zarząd ze składu Zarządu
4) Śmierci.

§23

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
1) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
2) Reprezentacja Fundacji na zewnątrz
3) Kierowanie realizacją i wykonywaniem celów statutowych Fundacji
4) Administrowanie majątkiem Fundacji
5) Opracowanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji
6) Przygotowanie planów finansowych Fundacji, przedstawionego corocznie Radzie Fundacji do uchwalenia
7) Sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych oraz rocznych sprawozdań finansowych z działalności Fundacji i przedstawienie ich właściwym ministrom oraz podawanie sprawozdań do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami prawa
8) Ustanawianie wewnętrznej organizacji Fundacji
9) Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu
10) Prowadzenie wszelkich innych spraw
4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Zarząd podejmuje uchwałą zwykłą większością głosów na posiedzeniach, przy czym do ich ważności wymagana jest obecność połowy jego członków, w tym Prezesa. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, nie rzadziej niż raz na kwartał. Zwołanie Zarządu odbywa się przez pisemne powiadomienie członków Zarządu, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

§24

Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są Prezes lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.
 

Rozdział V – zmiana statutu, likwidacja Fundacji

§25

Zmian w Statucie, w tym zmian w określeniu celów Fundacji, środków i zasad działania Fundacji, dokonuje Zarząd Fundacji.

§26

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów statutowych lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji większością 3/4 głosów. Uchwała o likwidacji może być podjęta na posiedzeniu Zarządu Fundacji tylko po uprzednim pisemnym powiadomieniu wszystkich jej członków o takim wniosku i planowanym przedstawieniu go na jej posiedzeniu. Powiadomienie dokonuje się zgodnie z §23 ust. 5.
3. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd.
4. Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu.
5. Do likwidatora stosują się odpowiednio postanowienia Statutu o Zarządzie.
6. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu zobowiązań i należności ciążących na Fundacji, przeznacza się na cele zbieżne z celami statutowymi, określonymi przez Zarząd.